Menu
Hledat
0
  • Prsten byl přidán do oblíbených

Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1a). Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Brilas Group s.r.o. 
se sídlem Tečovská 1052, 76302 Zlín-Malenovice,
IČ: 29266599, DIČ: CZ29266599,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brmě, spisová značka C 69445 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.brilas.cz, www.prsten.cz, www.brilaska.cz dále jen „internetového obchodu“.

1b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jednající při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1c) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. KONTAKTNÍ INFORMACE
Přehled konktaktů pro komunikaci kupujícího s prodávajícím:
- emailové adresy internetových obchodů: info@brilas.cz, info@prsten.cz, info@brilaska.cz
- telefon: 777 44 11 44
- adresa společnosti (pro zasílání vráceného zboží, reklamací a výměn a pro osobní vyzvedávání): 
Brilas Group s.r.o., Tečovská 1052, 76302, Zlín-Malenovice

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3a) Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetových obchodů je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3b) Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. 

Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

3c) Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající neodpovídá za případné nesrovnalosti způsobené na základně chybných dat poskytnutých kupujícím v objednávce.

3d) Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží, s vyjímkou zakázkově vyráběného zboží či zboží na přání zákazníka uzpůsobeného, zde je možnost zrušení objednávky do 24 hodin od jejího učinění. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
Tento bod se nevztahuje na ocelové snubní prsteny s rytinou, které odesíláme ihned. V tomto případě je nutné kontaktovat zákaznickou podporu pro zjištění aktuálního stavu zhotovení rytiny, v případě, že již rytina byla provedena tzn. prsteny byly upraveny dle přání zákazníka, zakázku nelze zrušit.

3e) Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3f) Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

3g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady při tom vzniklé (tj. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3h) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ, ZÁLOHA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4a). Plnou cenu zboží či doplatek ceny po odečtení již zaplacené zálohy a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

I. při převzetí v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
II. při převzetí v hotovosti na výdejnách prodávajícího;
III. dopředu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího s uvedením variabilního symbolu (čísla objednávky);
IV. dopředu bezhotovostně platební kartou.

4b) U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu prodejní ceny předem. Výše zálohy je stanovena pro každý produkt individuálně ve výši cca 30% z konečné ceny a je zobrazena v detailu každého produktu. Tato záloha je nevratná. Zakázkově vyráběné(upravované) zboží je zrealizováno až po přijetí zálohy prodávajícím a doba zhotovení avizovaná pro konkrétné zboží na internetovém obchodě počíná běžet tímto dnem. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit avizovanou dobu zhotovení o 7 pracovních dní. O této skutečnosti musí neprodleně informovat kupujícího, nejpozději v den avizovaného zhotovení.

4c)Prodávající garantuje konečnou prodejní cenu zboží dohodnutou potvrzením přijaté objednávky. Běžná hmotnostní odchylka při výrobě šperků je +-15 % a konečná prodejní cena je již kalkulována se zohledněním této odchylky. Prodávající i kupující považují výrobek ve výše uvedené hmotnostní toleranci (odchylce oproti deklarované hmotnosti produktu) za bezvadný, tj. nezakládající právo na kompenzaci hmotnostní odchylky pro ani jednu ze stran.

4d) Prodávající vystaví daňový doklad o prodej zboží-fakturu a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím čí jej zašle kupujícímu elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5a) Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách příslušného internetového obchodu.

5b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

5c) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

5d) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5e) Osobní vyzvednutí na našich provozovnách umožňujeme po předchozí domluvě. Vzhledem k tomu, že jsme eshop, jedná se jen o výdej objednávky. Není možné objednávky na místě vybalovat a řešit vyplývající detaily. To probíhá zadáním požadavku přes online rozhraní zde a následným zasláním zásilky na centrálu eshopu do Zlína.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6a) Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6b) V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné).

6c) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. 

6d) Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6e) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
- při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
- při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
- při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6f) Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6h). Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Záruka respektive odpovědnost za vady prodané věci je na veškeré zboží 24 měsíců.

Doporučujeme dodržovat tyto zásady péče o šperky:
- používat šperky jen k účelům, ke kterým jsou určeny a rozhodně je nenosit při pracovní činnosti, práce na zahradě, sport, praní, mytí nádobí apod.
- chránit šperky před chemickými vlivy např. kosmetickými přípravky, barvení vlasů, parfémy, termální lázně, chemikálie atd.
- šperky čistit a opravovat pouze u odborníků, v případě vlastního čištění používat pouze prostředky k tomu určené. Nedoporučujeme používat laciné chemické čističe.
- chránit šperky před nárazy a mechanickým poškozením
- nenosit šperky při koupání

Záruka se nevztahuje na:
- vady šperků, které vznikly v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním jako jsou například oxidace, poškrábání, otěr zlacení a rhodiování (každý BRILAS šperk z bílého zlata a stříbra je povrchově upraven pokovením vrstvou rhodia) apod. Šperk musí být dodán k opravě kompletní.
- vady způsobené nevhodným zacházením (působení vody, chemikálií a jiných roztoků) a mechanickým poškozením, jako jsou např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení dříku náušnic, apod.

Toto ustanovení o opotřebení se neuplatní u zlatých snubních prstenů, které byly objednány po 1.1.2018 a obsahují službu „bez obav“.

Služba "bez obav" zajistí klientovi po dobu 2 let od zakoupení zboží obnovu povrchové úpravy na náklady firmy Brilas group s.r.o. 

Obnovou povrchové vrstvy se rozumí přeleštění a oprava povrchu dle vzhledu nových prstenů. U prstenů z bílého zlata bude navíc provedeno porhodiování prstene.
U prstenů, které tuto službu obsahují nebude zkoumáno zda byly prsteny poškozeny mechanicky uživatelem. Vždy budou opraveny na náklady firmy. 

Vyhrazujeme si vyhrazuje právo odmítnout tuto službu poskytnout při zřejmém zneužívání této služby, zejména v případě zjevného poškození způsobeného zlým úmyslem. V případě hrubého poškození prstenů, není touto službou garantováno uvedení prstenů do stavu bezvadných prstenů.

7a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7b) Ustanovení uvedená v čl. 6a těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7c) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7d) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- na odstranění vady opravou věci;
- na přiměřenou slevu z kupní ceny;
- na odstoupení od smlouvy.

7e). Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7f) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla nebo provozovny společnosti viz. bod 2. KONTAKTNÍ INFORMACE

7g) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu např. telefonicky, e-mailem, osobně, a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou součinnosti ze strany prodávajícího, aby spotřebitel výrobek dodal.

7h) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy viz. bod 2. KONTAKTNÍ INFORMACE. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8a) Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

8b) Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

8c) „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/

10. PUNC
Veškeré naše šperky jsou dle zákona označeny puncem a puncovní značkou výrobce. Puncem šperky označuje nezávislý kontrolní orgán Puncovní úřad.
Punc je tedy zárukou kvality materiálů šperků a chrání především zákazníka před nakoupením nekvalitního zboží.
Veškeré naše šperky jsou vždy řádně opuncovány, na kvalitě a serioznosti si velice zakládáme.
Na následujícím obrazku vidíte puncovní značky, které používá v současnosti český Puncovní úřad, jehož nejnovější informace o puncovních značkách najdete zde.

České puncovní značky:
Puncovní značky
Kompletní přehled českých a slovenských puncovních značek naleznete zde »